Motorhistorisk samråd

Motorhistorisk Samråd:

Dansk BSA Klub har gennem mange år været et aktivt medlem af Motorhistorisk Samråd – en paraplyorganisation for et stort antal motorklubber med fokus på klassiske køretøjer hvis fornemste opgave er at fungere som myndighedsbindeled.
Formålet med Motorhistorisk Samråd er at sikre os retten til stadig at kunne befordre os på offentlig vej i eller på vores gamle køretøjer.

Som høringsberettiget hos trafikministeriet sikres en førstehåndsinformation før love og vedtægter godkendes og offentliggøres. Dette er naturligvis uhyre vigtigt da enhver ved hvor svært det er at få ændret love, der én gang er blevet lavet.
Da flere og flere beslutninger af national karakter reelt besluttes i Bryssel er det naturligvis også meget vigtigt at have fokus sydover og sikre sig, at vi ikke får påtvunget love og begrænsninger fra den kant som kan besværliggøre eller måske helt umuliggøre, at vi kan trille rundt på vores landeveje.
For at sikre denne overvågning af det Europæiske er Motorhistorisk Samråd også en aktiv del af organisationen FIVA (Federation Internationale Vehicules Anciens – som oversat til dansk betyder noget i retning af (International organisation for gamle køretøjer) en tilsvarende interesseorganisation repræsenterende mere end 750.000 medlemmer i 48 lande i og udenfor Europa.
FIVA har sit eget kontor i Bryssel og der har man en ansat hvis eneste opgave reelt er at arbejde med at sikre viden om eventuelle tiltag af interesse for vores hobby samt møde nationale repræsentanter fra de enkelte lande og derigennem sikre disse en information om netop vores holdning og indstilling til kommende lovforslag.
Vi er en kulturinstitution som påtager sig statens ansvar for at restaurere og bevare landets transportkulturhistoriske genstande for eftertiden.
Vi skal derfor ikke særbeskattes herfor men burde egentlig skattefritages og sikres bedst mulige betingelser for vort virke. I den forbindelse har FIVA (2006) udført en stor international spørgeskemaundersøgelse af vores hobbys socioøkonomiske indflydelse på samfundet.
Undersøgelsen kan ses i sin fulde udgave her og på Motorhistorisk Samråds hjemmeside men kort kan det oplyses at der årligt bruges omkring 16 mia. Euro på at restaurere og vedligeholde vores gamle køretøjer og der rent faktisk er over 55.000 mennesker fuldtidsbeskæftiget med ene og alene at behandle denne opgave. Vi udgør med andre ord et ikke uvæsentlig indtægtsgrundlag for samfundet.
Foruden FIVA arbejder Motorhistorisk Samråd også tæt sammen med de andre nordiske lande for både at holde hinanden informeret om aktiviteter eller lov-tiltag og hjælper i almindelighed hinanden med materiale og informationer på tværs af landegrænserne.
Endelig sikres klubberne gennem Motorhistorisk Samråd også såvel en arrangementsforsikring som en egentlig arbejdsgiverforsikring hvorved klubbens arrangementer sikres hvis skaden skulle ske.

Check hjemmesiden jævnligt for nyhedsbreve m.m.

Nyhedsbrev til medlemsklubber og trykte medier - Januar 2018

Vi går målrettet efter året der kommer

Her mens 2017 rinder ud, er det tid til at gøre sig overvejelser om året, der går på hæld, samt se på hvad vi skal rette blikket mod i 2018.
 
Årsmøde 2017
Vi har netop overstået vores årsmøde i Middelfart, den 25. november, hvor mange deltagere fra Samrådets medlemsklubber mødte frem. Vi havde den store sal på Comwell, og der er sagtens plads til flere næste år, så tøv ikke med at møde frem og hør, hvad hvert medlems 23 kr. i kontingent går til.
 
Årsmødet løb af stablen ifølge vores vedtægter, som denne gang blev rettet til og udvidet idet et par nye paragraffer blev tilføjet. De nye vedtægter åbner nu mulighed for museer mv. kan optages som støttemedlemmer og en ny paragraf stadfæster det forretningsudvalg der har eksisteret i nogen tid. De nærmere betingelser kan læses på Samrådets hjemmeside, hvor vedtægterne i deres helhed er at finde.
 
Det var lykkedes os at overtale Kristian Pihl Lorentzen (trafikordfører fra Venstre og medlem af Folketingets Præsidium) til at komme og fortælle bl.a. om sagsgangen for loves snørklede tilblivelse og dermed belyse hvorfor vi f.eks. ikke kan få gennemført nogle af de tiltrængte forenklinger indenfor vores interesseområde, så hurtigt, som vi gerne vil. Det var godt at høre det fra en, der har med håndværket at gøre, og som samtidig interesserer sig kraftigt for netop de historiske køretøjer. Men som Kristian Pihl sagde med et citat fra Peter Plys: "Ting tager tid......" Vi kunne dog samtidig glæde os over en uforbeholden ros fra politikerens side, idet han sagde, at MhS' tilgang til møder med politikere altid var velforberedt, samt at vores viden på området var helt enestående. Kristian Pihl omtalte også et storstilet arrangement, der skal løbe af stablen i sensommeren 2018 under navnet: Bilens Dag. Det kommer der meget mere om senere og det første indledende møde er sat til den 4. januar på Jyllandsringen.
 

Ved årsmødet blev der lidt udskiftning i bestyrelsen/suppleanter. Vores mangeårige medlem, Henning Thomsen, havde valgt at træde tilbage. Henning beholder dog en vis tilknytning til MhS idet han fortsætter som vores nationale repræsentant i FIVA. Lars Genild fortsætter i den indflydelsesrige post i Legislation Commission. I Hennings sted blev Allan Snogdahl valgt ind og som ny suppleant valgtes Mikael Arngren.

Brændstofafgiften ændres ikke
Som interesseorganisation er det jo vores opgave at varetage vore medlemmers interesser, så allerede fra før sommerferien havde vi lagt op til - i forbindelse med forhandlingerne om ændrede afgifter på biler - at få en mere gennemskuelig og enkel afgiftsordning for biler ældre end 35 år. Nu kan ord jo fortolkes forskelligt, og når ret skal være ret, må vi vedgå, at det ikke er blevet værre. Den ændring, der angår brændstofafgiften, som iflg. lov nr. L-4 er blevet sat op fra 1.000 kr. til 6.000 kr. per liter et køretøj har ringere brændstoføkonomi end 20 km/l, kommer ikke til at berøre biler over 35 år. Veteranbiler kommer fortsat til at afregne efter 1.000 kr. per liter den går mindre end 16 km/l.
 
Endvidere omfattes veteranbiler af de generelle nedsættelser, der er i forhold til selve registreringsafgiften, hvilket er et plus. Der er her tale om nedsættelsen fra 105% til 85%.
 
Ny årgangsgrænse for kørsel af teknisk-historiske grunde
Ifølge lov L-18, som blev vedtaget lige i begyndelsen af december med ikrafttræden til 1. januar 2018, er der nu indført ændrede regler mht. prøvemærker. Det er interessant at bemærke, at man har nedjusteret årgangsgrænsen til de 30 år. Således kan synede og godkendte køretøjer køres på prøvemærker lejlighedsvist af teknisk-historiske grunde. Forskellen til i dag er dels årgangen, der i dag hedder 35 år som ændres til 30 år,og at køretøjet skal være synet inden for de seneste 8 år efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, uden at køretøjets nummerplader efterfølgende er inddraget på grund af mangler ved køretøjet. Tidligere skulle køretøjet blot være synet i nuværende ejers ejertid – som i princippet kunne være for 50 år siden. En vel acceptabel skærpelse og i virkeligheden nok en overset regel da de 8 år blev indført.
 

Minister lover dobbelt så mange beregninger, hurtigere end før.

Samtidig indføres med L18 en parallel beregningsmetode for registreringsafgiften, nemlig i forhold til handelsprisen. Som forventet vedtog man også med L18 forslaget om handelsværdi, hvor man fjernede ordet ”brugsværdi” og indsætter betegnelsen ”[den] almindelige pris ved salg til bruger her i landet indbefattet merværdiafgift, men uden afgift efter denne lov”. Man sætter også at ”Afgiften beregnet efter 1. pkt. (handelsværdien) kan ikke overstige afgiften beregnet på grundlag af 40 pct. af køretøjets nypris indbefattet merværdiafgift, men uden afgift efter denne lov.” I sin enkelhed betyder det at veterankøretøjer i fremtiden skal afregne registreringsafgift efter deres handelsværdi, dog kan denne handelsværdi ikke overstige nuværende beregning på 40% af nyprisen.
 
Det fremsatte forslag synes vi, står lidt i kontrast til hvad Skatteministeren lovede os i et brev af 6. oktober 2017, hvor han skriver: "...er det aftalt, at der arbejdes for gennemførelse af kortere sagsbehandlingstider i SKAT for fastsættelsen af registreringsafgiften for veteranbiler. SKAT arbejder på en konkret løsning."
 
Det forekommer os at gå lidt i den modsatte retning, når man foreslår at indføre endnu en beregningsmetode. Vi havde foreslået, at der blev gennemført en simpel afgift, hvor også menigmand ville kunne gennemskue hvad afgiften ville blive. Dette fremførte vi ved et møde med ministeren allerede den 13. september.
 
Det har været ønskeligt at skabe mere gennemskuelighed, og det er væsentligt at man inden der handles har overblik over om bilen er importeret fra ny med fuld afgift, eller senere som veteran med brugsværdien som grundlag. Det er nødvendigt med denne gennemskuelighed, fordi der er meget strikse krav til hvad man må med en veteran, sammenholdt med hvad man må med en bil, der er betalt fuld afgift på. Men som Kristian Pihl sagde: "Ting tager tid....."
Det betyder så, at nogle af de punkter vi vil fokusere på i det nye år, vil være dem, vi ikke fik gennemført med lov L-4 og L-18.
Stoleleg i Transportministeriet
Der ud over har vi også et udestående med Transportministeriet, som nu har sat sig mellem to stole hvad angår grænsen for veteranstatus. Er den 30 år eller 35 år? Vi har stillet transportminister Ole Birk Olesen (LA) et helt konkret spørgsmål: Hvorfor har Danmark to årgangsgrænser på 30 og 35 år, når resten af EU har en ren grænse på 30 år? I stedet har vi  denne underlige blanding, hvor inkonsekvensen er rådende. Svaret, som vi netop har modtaget, er blot en gentagelse af den seneste lovtekst (som vi selv kan læse), men et totalt manglende svar på HVORFOR?
 
Sluttelig vil vi i 2018 færdiggøre den nye designspecifikation for Historiske nummerplader og aflevere den til SKAT og derefter, sammen med SKAT, give et eksemplar til nummerpladefabrikanten Ketner-Utsch. Specifikationens første udgave blev færdiggjort sidste år og vist på årsmødet 2016, men såvel SKAT som Ketner-Utsch ønskede nogle mere operationelle tegninger og dem har vi nu fået fremstillet i løbet af 2017. Ved samme lejlighed vil vi så fortælle, at Skatteminister Karsten Lauritzen er helt åben overfor at udvide ordningen med historiske nummerplader til også at omfatte gule nummerplader, papegøjenummerplader, sorte plader til campingvogne, gamle nummerplader til anhængere og traktornummerplader. Dette sendes i udbud i 2020, hvor den nuværende kontrakt udløber.
 
Som det kan ses af ovenstående har 2017 været et godt år med adskillige fremskridt, men der er stadig mange områder, der mangler. Dem vil vi gå målrettet efter i 2018, men... Ting tager tid...
 
Steen Rode-Møller, Formand. 
 

Nyhedsbrev til medlemsklubber og trykte medier - December 2017

Regeringsaftale skabte lys i en mørk tid

Lovbehandlingen af registreringsafgifterne går i disse dage ind i sin afgørende fase. Det er dels lovforslag L4, dels lovforslag L18. Begge lovforslag behandler veterankøretøjer.

L4 er en større omlægning af registreringsafgifterne, som en del af aftalen mellem Regeringen og Dansk Folkeparti. Det har været væsentligt for aftalens parter at gøre registreringsafgifterne mere miljørigtige, altså pålægge de køretøjer med højt brændstofforbrug den største afgift.

L18 handler om flere omlægninger af forskellige lovgivninger, herunder afgiftsgrundlaget for veterankøretøjer. Sidstnævnte del tager hånd om en problematik Motorhistorisk Samråd har flaget op for år tilbage.
 
Facit gav heldigvis nul ændringer
Regeringsaftalen om en større omlægning af registreringsafgifterne er nu endeligt vedtaget i Folketinget ved 3. behandling torsdag den 9. november kl. 10.00. Den lovændring indeholder stort set ingen forværringer for de historiske køretøjer, men omvendt indeholder den heller ingen af de forbedringer MhS har foreslået, og som der er så væsentlige for det videre arbejde.

Fra flere sider i Folketinget er Motorhistorisk Samråd inden lovbehandlingen blevet lovet at veterankøretøjerne ikke skulle stilles værre end ved den gamle lovgivning, hvilket også er blevet facit til slut. Den nye lovgivning er stadig baseret på forkerte fakta, er stadig uigennemskuelig og er stadig skævvridende, og måske endda ikke lovmedholdig i forhold til EU-lovgivningen. Den sidste del har vi blandt andet stillet spørgsmål til i en henvendelse til Folketingets skatteudvalg, men ministeren har affejet spørgsmålet.
 
L4 træder i kraft med det samme.

Skat skal lære handelsværdien på veterankøretøjer
Lovbehandlingen af forslag L18 tager hånd om den problematik hvor de køretøjer, der er bliver veteran er afskrevet til stort set 0 kroner i værdi, og som veteran skal betale afgift af 40% af nyprisen. Den løsning man har lagt frem og som vil blive vedtaget er, at man fremadrettet skal tage udgangspunkt i køretøjets aktuelle handelsværdi, dog således at der bliver lagt et loft ind, der udgør 40% af nyprisen (uden afgift men inkl. moms)
 
Motorhistorisk Samråd er meget glade for at Folketinget har taget hånd om en problematik, som vi har flaget op ved mange lejligheder tidligere. Vi finder dog at den nye metode ikke skaber tilstrækkelig gennemskuelighed i afgiftssystemet, faktisk betyder lovændringen at der tilføres endnu et lag på afgiftsloven, som man skal iagttage ved import. Desuden stiller vi os undrende overfor hvordan SKAT skal kunne fastsætte en handelsværdi på noget så individuelt som historiske køretøjer.
 
Vi i MhS vil følge SKATs håndtering af lovændringerne tæt, og vil naturligvis også fortsætte arbejdet med at få rettet lovgivningen til, så den bliver gennemskuelig og retfærdig.