Motorhistorisk samråd

Motorhistorisk Samråd:

Dansk BSA Klub har gennem mange år været et aktivt medlem af Motorhistorisk Samråd – en paraplyorganisation for et stort antal motorklubber med fokus på klassiske køretøjer hvis fornemste opgave er at fungere som myndighedsbindeled.
Formålet med Motorhistorisk Samråd er at sikre os retten til stadig at kunne befordre os på offentlig vej i eller på vores gamle køretøjer.

Som høringsberettiget hos trafikministeriet sikres en førstehåndsinformation før love og vedtægter godkendes og offentliggøres. Dette er naturligvis uhyre vigtigt da enhver ved hvor svært det er at få ændret love, der én gang er blevet lavet.
Da flere og flere beslutninger af national karakter reelt besluttes i Bryssel er det naturligvis også meget vigtigt at have fokus sydover og sikre sig, at vi ikke får påtvunget love og begrænsninger fra den kant som kan besværliggøre eller måske helt umuliggøre, at vi kan trille rundt på vores landeveje.
For at sikre denne overvågning af det Europæiske er Motorhistorisk Samråd også en aktiv del af organisationen FIVA (Federation Internationale Vehicules Anciens – som oversat til dansk betyder noget i retning af (International organisation for gamle køretøjer) en tilsvarende interesseorganisation repræsenterende mere end 750.000 medlemmer i 48 lande i og udenfor Europa.
FIVA har sit eget kontor i Bryssel og der har man en ansat hvis eneste opgave reelt er at arbejde med at sikre viden om eventuelle tiltag af interesse for vores hobby samt møde nationale repræsentanter fra de enkelte lande og derigennem sikre disse en information om netop vores holdning og indstilling til kommende lovforslag.
Vi er en kulturinstitution som påtager sig statens ansvar for at restaurere og bevare landets transportkulturhistoriske genstande for eftertiden.
Vi skal derfor ikke særbeskattes herfor men burde egentlig skattefritages og sikres bedst mulige betingelser for vort virke. I den forbindelse har FIVA (2006) udført en stor international spørgeskemaundersøgelse af vores hobbys socioøkonomiske indflydelse på samfundet.
Undersøgelsen kan ses i sin fulde udgave her og på Motorhistorisk Samråds hjemmeside men kort kan det oplyses at der årligt bruges omkring 16 mia. Euro på at restaurere og vedligeholde vores gamle køretøjer og der rent faktisk er over 55.000 mennesker fuldtidsbeskæftiget med ene og alene at behandle denne opgave. Vi udgør med andre ord et ikke uvæsentlig indtægtsgrundlag for samfundet.
Foruden FIVA arbejder Motorhistorisk Samråd også tæt sammen med de andre nordiske lande for både at holde hinanden informeret om aktiviteter eller lov-tiltag og hjælper i almindelighed hinanden med materiale og informationer på tværs af landegrænserne.
Endelig sikres klubberne gennem Motorhistorisk Samråd også såvel en arrangementsforsikring som en egentlig arbejdsgiverforsikring hvorved klubbens arrangementer sikres hvis skaden skulle ske.

Check hjemmesiden jævnligt for nyhedsbreve m.m.

 

 

Årets første møde med Motorstyrelsen

Den 29. januar var vi igen indkaldt til Motorstyrelsens branchemøde, der foregår i det såkaldte Motorkontaktudvalg. Ved afslutningen af det forrige møde i oktober måned, der havde vi nok alle håbet på, at det var slut med de virtuelle møder. Det var det så ikke, endnu en gang måtte vi både undvære styrelsens kaffe og croissanter, samt den gode mulighed for at gnubbe albuer med resten af branchen.
 
Direktør Jørgen Rasmussen lagde ud med en beskrivelse af hvordan det er at drive en virksomhed som Motorstyrelsen her under pandemien, og med de mange medarbejdere sendt på hjemmearbejde.
 
Dernæst kunne han præsentere den nyansatte underdirektør, Claus Holm. Claus Holm kunne derpå præsentere os for Motorstyrelsens kommende vejlednings- og kontrolplan, og Motorstyrelsens juridiske afdeling fortalte nærmere om de ændringer der er lagt frem til Registreringsafgiftsloven i lovforslag L129.
 
Vi håber at det næste møde bliver i Aalborg, i Motorstyrelsens velkendte rammer.  
 
Johnny B. Rasmussen
Sekretariatsleder
Motorhistorisk Samråd
 
 
 
 
 
Et helt almindeligt syn foran en forhandler i 70'erne. I dag er de alle borte, og nu er det tanken at vi skal ned til forhandleren igen, for at kigge på den nyeste Simca!
 
 
Adfærdsændring? Nok ikke!
 
Lige før jul sidste år fremsatte regeringen og deres forligspartnere et lovforslag om ændrede løbende brændstofafgifter mv. Motorhistorisk Samråd, med mange flere, blev inviteret til at komme med deres forslag til ændringer i et såkaldt høringssvar.  
 
Et af ændringsforslagene i den nye lov, L129, omfattede en forhøjelse af vægtafgiften i hvert af årene 2022 til 2026 med følgende satser: 2022 3%, 2023 6,5%, 2024 6,5%, 2025 6,5% og 2026 10%. Sammenlagt giver det 32,5% altså med næsten 1/3. Men sådan skal man ikke regne. Der årlige stigning skal nyberegnes med det nye års %-andel ud fra de foregående års, hvilket betyder at hvis vægtafgiften i 2021 er 100 kr. vil den i 2026 være 137 kr. – altså en forøgelse med næsten 37%.  
 
I et paragraf 20 spørgsmål, stillet af Kristian Pihl Lorentzen (V), der har Skatteministeren oplyst, at det samlede årlige provenu vedrørende vægtafgift af køretøjer, der er mere end 35 år gamle alene, udgør i størrelsesordenen ca. 70 mio. kr., heraf vedrører ca. 80 pct. personbiler. Da de oplyste tal er efter de nuværende bestemmelser. så vil provenuet altså stige med knapt 26 mio., når vi kommer frem til 2026.
 
Baggrunden for disse forhøjelser skulle være for at gennemføre en adfærdsændring hos bilister, der kører biler drevet af fossilt brændstof. Altså animere borgerne til at købe en el- eller hybridbil. Men det er så her at logikken svigter totalt, i hvert fald for veteranfolket. For hvem af os med de gamle, historiske kulturarvsklenodier er interesserede i at droppe vore prægtige køretøjer til fordel for en elbil? Nej vel? Motorhistorisk Samråd har derfor i vores høringssvar på det kraftigste opfordret ministeriet til at undtage køretøjer ældre end 35 år fra denne absurde regel. Vi har samtidig henvendt os til de relevante politikere på Christiansborg, og i detaljer forklaret dem om dette fejlskud. Igen håber vi på deres støtte og positive påvirkning under de videre behandlinger af lovforslaget.  
 
Steen Rode-Møller
Formand
Motorhistorisk Samråd