Motorhistorisk samråd

Motorhistorisk Samråd:

Dansk BSA Klub har gennem mange år været et aktivt medlem af Motorhistorisk Samråd – en paraplyorganisation for et stort antal motorklubber med fokus på klassiske køretøjer hvis fornemste opgave er at fungere som myndighedsbindeled.
Formålet med Motorhistorisk Samråd er at sikre os retten til stadig at kunne befordre os på offentlig vej i eller på vores gamle køretøjer.
Som høringsberettiget hos trafikministeriet sikres en førstehåndsinformation før love og vedtægter godkendes og offentliggøres. Dette er naturligvis uhyre vigtigt da enhver ved hvor svært det er at få ændret love, der én gang er blevet lavet.
Da flere og flere beslutninger af national karakter reelt besluttes i Bryssel er det naturligvis også meget vigtigt at have fokus sydover og sikre sig, at vi ikke får påtvunget love og begrænsninger fra den kant som kan besværliggøre eller måske helt umuliggøre, at vi kan trille rundt på vores landeveje.
For at sikre denne overvågning af det Europæiske er Motorhistorisk Samråd også en aktiv del af organisationen FIVA (Federation Internationale Vehicules Anciens – som oversat til dansk betyder noget i retning af (International organisation for gamle køretøjer) en tilsvarende interesseorganisation repræsenterende mere end 750.000 medlemmer i 48 lande i og udenfor Europa.
FIVA har sit eget kontor i Bryssel og der har man en ansat hvis eneste opgave reelt er at arbejde med at sikre viden om eventuelle tiltag af interesse for vores hobby samt møde nationale repræsentanter fra de enkelte lande og derigennem sikre disse en information om netop vores holdning og indstilling til kommende lovforslag.
Vi er en kulturinstitution som påtager sig statens ansvar for at restaurere og bevare landets transportkulturhistoriske genstande for eftertiden.
Vi skal derfor ikke særbeskattes herfor men burde egentlig skattefritages og sikres bedst mulige betingelser for vort virke. I den forbindelse har FIVA (2006) udført en stor international spørgeskemaundersøgelse af vores hobbys socioøkonomiske indflydelse på samfundet.
Undersøgelsen kan ses i sin fulde udgave her og på Motorhistorisk Samråds hjemmeside men kort kan det oplyses at der årligt bruges omkring 16 mia. Euro på at restaurere og vedligeholde vores gamle køretøjer og der rent faktisk er over 55.000 mennesker fuldtidsbeskæftiget med ene og alene at behandle denne opgave. Vi udgør med andre ord et ikke uvæsentlig indtægtsgrundlag for samfundet.
Foruden FIVA arbejder Motorhistorisk Samråd også tæt sammen med de andre nordiske lande for både at holde hinanden informeret om aktiviteter eller lov-tiltag og hjælper i almindelighed hinanden med materiale og informationer på tværs af landegrænserne.
Endelig sikres klubberne gennem Motorhistorisk Samråd også såvel en arrangementsforsikring som en egentlig arbejdsgiverforsikring hvorved klubbens arrangementer sikres hvis skaden skulle ske.

Check hjemmesiden jævnligt for nyhedsbreve m.m.

 

 

 

 Nyhedsbrev til medlemsklubber og trykte medier - November 2017

 

Regeringsaftale skabte lys i en mørk tid

 

Når bladene falder af træerne stiger den politiske interesse også for rigets økonomi i det kommende år. Fra forskellige sider af folketingssalen gør man sig klar til at skærpe argumenterne for ændringer til finansloven, både i opadgående og nedadgående retning .
 
Dette efterår var ikke anderledes end et par af de foregående, idet ændringer til registreringsafgiftsloven var imødeset. I Motorhistorisk Samråd havde vi forudset at dette emne muligvis kunne blive brandvarmt, hvorfor vi allerede før sommerferien havde fremsendt vores tanker til Skatteminister Karsten Lauritzen.
 

 

MhS Helhedsplan afleveret til Skatteministeren

 

I bestyrelsen havde vi gennemgået hele lovgivningen omkring veterankøretøjerne, og samlet de områder, der alvorligt trængte til en opstramning, i det vi kaldte for en helhedsplan.  I forbindelse med Skatteministerens besøg hos MhS på Sommers Veteranbilmuseum lovede vi ham en større gennemgang af de forskellige problematikker. Helhedsplanen kommer således hele vejen rundt om de forskellige ministerier og deres resortområder.
 
Et møde med Skatteministeren om historiske nummerplader i september måned, lå strategisk velplaceret i forhold til efterårets snak om registreringsafgifter, hvilket gjorde at vi på det møde kunne fortælle lidt mere om vore helhedsplan.
 

 

Billigere for veteraner, dyrere for youngtimers

 

Regeringen fremlagde deres fælles aftale med Dansk Folkeparti på afgiftsområdet, hvor vi kiggede langt efter de ændringer vi havde foreslået. Aftalen indeholdt færre stramninger for de historiske køretøjer, end for nyere biler.
 
Imidlertid viste det sig, da vi fik lovforslaget til høring - med en ultrakort høringsfrist - at der kun var et minimum af vores samlede ønsker medtaget. Heldigvis havde vi allerede på forhånd udarbejdet et oplæg til høringssvar og samtidig sendt det til FDM, Forenede Danske Amerikanerklubber(FDA) og Danish Street Rod Assosiation (DSRA), hvor vi stræbte efter ikke at modarbejde hinanden i de høringssvar, vi afsendte.
 
Processen har haft mange forskelligartede aspekter, der bl.a. som sagt involverede møde med Skatteministeren og hans embedsmænd, samtaler med flere forskellige politikere både til højre og venstre i salen for her igennem at forsøge at udbrede hvad MhS' medlemsklubber så brændende ønsker at få gennemført.
 

 

Tålmod er en dyd

 

Alle ved vist at lovgivning er en langsommelig proces, og engang imellem kan ens tålmodighed blive sat på prøve. Ser vi nøgternt på det fremsatte lovforslag og sammenligner med Regeringens aftale og med den situation vi har i dag, er der enkelte økonomiske forbedringer for historiske køretøjer. Selv om vi gerne så brændstofafgiften helt fjernet, så er det et faktum at lovforslaget fortsat indeholder en brændstofafgift der afregnes med 1000 kr.  pr. km/l en bil kører mindre end 16 km/l. Hvor køretøjer nyere end 35 år vil få samme afgift men hvor beløbet er 6.000 per liter i forhold til 20 km/l.
 
Generelt blev den lave procentsats sat ned fra 105% til 85% for både nyere biler og veteraner. Sammen med en status quo på brændstoftillægget, ligger det i aftalen at registreringsafgifterne således bliver lavere for veterankøretøjerne som helhed.
 
Lovforslaget opererer fortsat med en brugsværdi på 40%, en procentsats der ikke har været revideret i 25 år, og som med blik på fremtidens brugsmønster for historiske køretøjer, i realiteten ikke bør være meget over 5%.
 
Både i regeringsaftalen og i lovforslaget, er SKAT blevet pålagt at foretage en hurtigere sagsbehandling, men vi har svært ved at se, hvordan det det nuværende system med fremfinding af originalpriserne i de ringbind SKAT opbevarer i kælderen i Tåstrup, skal gøre sagsbehandlingen mere gennemskuelig for ejerne eller for SKATs medarbejdere, uagtet at medarbejderne bliver pålagt at gøre arbejdet hurtigere.
 

 

Høringssvar er første skridt i det videre arbejde

 

I begyndelsen af oktober udsendte MhS en pressemeddelelse hvor vi gjorde opmærksom på den desværre indtil videre noget selektive behandling af vores foreslåede ændringer til hele afgiftspakken.
 
VI har nu afleveret vores høringssvar, hvor vi har fremsendt et antal kommenterede punkter vi har bedt Folketinget om at tage med i det nye lovforslag til ændring af registreringsafgifterne. Det er:
 

 

  • Definitionen på historiske køretøjer
  • Enkle og gennemskuelige registreringsafgifter
  • Brændstofafgift ved import
  • Historiske køretøjers brugsværdi
  • Eksportgodtgørelse for historiske køretøjer
  • Loft over den afgiftspligtige værdi
 
Vi afventer nu første, anden og tredje behandling, samt de eventuelle ændringsforslag der kan komme til lovforslaget. I den mellemliggende periode fortsætter arbejdet med at få fremført vores argumentation overfor de rette modtagere.
 

 

9.September 2017:

Rapport fra Riga

 

Sammen med Norge, Finland og Sverige, udgør Danmark det formelle samarbejde i det der kaldes Nordisk Motorhistorisk Forbund.
 
En gang om året indkaldes repræsentanter for de fire landes nationale paraplyorganisationen, til et fælles samråd, hvor der erfaringsudveksles om forskellige emner der er relevante for organisationerne i landene.
 
Mange problemstillinger er de samme i landene, når det handler om  de udfordringer der er ved at holde de gamle historik køretøjer kørende, uden for mange af de restriktioner som politikere og de statslige enheder nemt kommer til at skabe for os.
 
Det nordiske møde afholdes typisk i sensommeren og kører i turnus landene imellem. Sidste år var det Danmark der var vært, til et godt og konstruktivt møde der blev afholdt på Bornholm.
 
I nogle år har det været et ønske at udvide samarbejdet, til også at omfatte de baltiske lande, med hvem vi deler mange værdier, men som opleves at være blot i sin vorden når man taler om den generelle interesse for de historiske køretøjer.
 
Til det nordiske møde her i 2017, er det første gang at et af de baltiske lande vil være værtslandet. Lettiske Juris Rambla har sammensat en dagsorden for de tre dages møder, der naturligvis betyder en masse debatter og orienteringer, men også lidt socialt samvær, hvor delegationer skal besøge et par museer i løbet af weekenden. Disse kulturelle afbræk er altid et velkomment indslag i det tætpakkede program
 
Dagsordenen starter altid med at landene orienterer om den aktuelle situation hos dem, og en snak om hvordan det er gået siden sidst. Samarbejdet med den internationale organisation FIVA, fylder traditionelt altid også en god bid. Her kan den svenske formand Peter Edquist fortælle nærmere, da han også sidder i bestyrelsen der. Fra Danmark deltager blandt andet Lars Genild, som også er en del af FIVAs Legislation Commision. Hans aktuelle rapport er også altid ventet, da information om hvad der rører sig i EU naturligvis påvirker alle parter.
 
Ud over Lars Genild deltager formand Steen Rode-Møller og den officielle danske repræsentanter i FIVA for Danmark, Henning Thomsen, sammen med samrådets sekretariatsleder Johnny  B. Rasmussen.
 
Med et forventeligt godt møde i kalenderen, kan Motorhistorisk Samråd efterfølgende orientere resten af bestyrelsen om mødet og om den sparring vores kollegaer har bidraget med. Samrådets medlemmer kommer sædvanen tro, også til at høre mere om det nordiske møde, da det som vanlig vil være en del af orienteringen til medlemmerne på årsmødet i Motorhistorisk Samråd. 
 
Johnny B. Rasmussen
Sekretariatsleder
Motorhistorisk Samråd
 

 

Seneste nyt:

 

 
Når dette nyhedsbrev går i trykken, så vil repræsentanter for Motorhistorisk Samråd have været til et længe ventet møde med Skatteminister Karsten Lauritzen (V). I første omgang omhandler mødet en mulig udvidelse af ordningen med historiske nummerplader, således at de manglende nummerpladertyper, til campingvogne og trailere kan komme med. Også de gule emaljeplader er på ønskelisten, og forhåbentlig også de historisk interessante papegøjeplader. Ønsket om flere nummerpladetyper og mødet med ministeren er kommet i stand gennem et ønske fra MhS og fra Henrik Brodersen (DF).
 
Bestyrelsen for Motorhistorisk Samråd har naturligvis også set og hørt den snak der er om registreringsafgifter for tiden. Vi har været forberedt på dette, og allerede før sommerferien bedt ministeren forholde sig til vores ønsker om ændringer på det her område.
Med tanke på de politiske udmeldinger op til offentliggørelsen af finansloven har vi bedt Skatteministeren, om at en del af vores fælles møde, kommer til at omhandle det store ønske ejerne af historiske køretøjer har til lovkomplekset skal være enklere og mere gennemskueligt. Forhåbentlig mere om dette i det næste nyhedsbrev.
 
Steen Rode-Møller
Formand
Motorhistorisk Samråd